Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola

 

Kontakt

Adresa:základná škola rozhanovce

Základná škola s materskou školou Rozhanovce
SNP 121,
044 42 Rozhanovce

Telefón:  +421 55 6950214,

E-mail :   riaditelstvo@zsrozhanovce.edu.sk

Web školy:  zsrozhanovce.edupage.org   

  

Riaditeľ školy: Mgr. Ľuboš Takács,

Zástupca riaditeľa: Mgr. Jarmila Findoráková

správca telocvične: František Lechman - 0904319555


Škola má rozsiahly dvor, veľkú záhradu, školské telovýchovné ihriská a teraz aj modernú telocvičnu, dostavanú koncom augusta 2005.
Budova školy je veľký monoblok, ktorý má dve poschodia a suterén, vykurovanie je zaistené radiátormi. Je zo železobetónu a tehál, má sedlovú strechu pokrytú plechom.

ZŠ ROzhanovcepriestory_skoly_po_rekonstrukcii rozhanovce.jpgtelocvicna skola rozhanovce.JPG
 

Dejiny školy

Škola vznikla v mieste na bývalej Friedmanovej parcely po asanácií zchátralých budov.
Budova školy bola dostavaná v roku 1960.
Investor budovy bol odbor školstva ONV v Košiciach.
K roku 1970 mala škola 13 učební.
Prvý Deň učiteľov rozhanovský učiteľský zbor oslávil 28. marca 1955

Vo funkcii riaditeľa školy sa postupne vystriedali:

 • Kornel Čerei
 • Jozef Riečan
 • Ján Béreš
 • Ladislav Némedy
 • Imrich Varga
 • Tibor Bednár
 • Ľuboš Takács
   

Pedagógovia, ktorí pracovali vo funkcii zástupcu riaditeľa školy:

 • Ján Líška
 • Štefan Mihaľák
 • Eva Kupčová
 • Ľuboš Takács
 • Jarmila Findoráková
   

Profil školy

ZAMERANIE ŠKOLY

     Od 1.4.2002 sme školou s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch škola vystupuje vo vlastnom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.    

 

Základnou legislatívnou normou pre všetky základné a stredné školy je zákon  č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní základných a stredných škôl
( školský Zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

 1. Našim poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.
 2. Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť, aby sa v ďalšom živote, na štúdiách i v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami a vedomosťami, ktoré získali už na základnej škole.  
 3. Chceme vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mať radosť zo života a uplatnenia sa v ňom.
 4. Budeme sa snažiť predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy,   násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a podobne.
 5. Sústavne a cieľavedome sa budeme podieľať na vytváraní zdravého ekologicky čistého a estetického prostredia školy.
 6. Materiálnymi hodnotami sa budeme podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.
 7. Aktívne budeme podporovať talentovaných a nadaných žiakov, individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád na úrovni školy, okresu, prípadne celoslovenských kôl.
 8. Zvýšenú pozornosť budeme venovať slabo prospievajúcim žiakom v spolupráci s rodičmi, s PPP a DIC individuálnym prístupom zvyšovať ich vzdelávaciu úroveň.
 9. V ŠKD sa budeme usilovať o zabezpečenie duševného a telesného vývoja detí, o rozvíjanie mravnej, etickej, estetickej a telesnej kultúry. Budeme u detí pestovať morálne a vôľové vlastnosti, citovú výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekovo rozdielnymi deťmi. Budeme u nich formovať kladný vzťah k práci, viesť ich k ochrane životného prostredia.
 10. Zabezpečíme integrované vzdelávanie začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno– vzdelávacími potrebami v spolupráci s PPP a ŠPP. Z tohto dôvodu sme vytvorili pracovné miesto špeciálneho pedagóga na ½ úväzok.
 11. Budeme sa snažiť vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov školy. V školskom roku 2008/2009 zabezpečíme dostatočný počet a úroveň záujmových útvarov, aby sme tak poskytli čo najviac príležitostí pre našich žiakov pri vyplňovaní ich voľného času.
 12. Budeme úzko spolupracovať s Radou školy, Radou RZ, s Obecným úradom a s ostatnými organizáciami v obci pre sústavné vytváranie čo najlepších podmienok a zvyšovanie celkovej úrovne školy.
 13. Naďalej rozvíjať spoluprácu s CVČ Košice – okolie a ZUŠ vo Valalikoch.
 14. Budeme podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci celoštátneho vzdelávania za účelom skvalitňovania pedagogického procesu.
 15. Riadiacu prácu budeme upriamovať na činnosti metodických orgánov a ich poslaniu vo vyučovacom procese. Budeme podporovať prácu metodicky najkvalitnejších učiteľov v prospech školy.
 16. Poskytneme možnosť vyučovania AJ od 1. ročníka ZŠ ako povinne voliteľného predmetu.
 17.  
 18. Na základe prijímacích pohovorov umožníme žiakom  6. ročníka študovať v triede s rozšíreným vyučovaním AJ.
 19. Učiť žiakov pracovať s informáciami, pričom brať do úvahy prechod spoločnosti z industriálnej na informačnú.
 20. Sústrediť sa na kvalitu vzdelávania a pri tom využívať nové metódy práce, podporovať  u žiakov myslenie, zabezpečovať aktívne prostredie a využívať moderné sociálne formy a štýly učenia.
 21. Naďalej budeme zapájať školu do rôznych projektov
 22. V oblasti Environmentálnej výchovy budeme naďalej viesť žiakov k separovanému zberu a využitiu odpadového materiálu vo všetkých oblastiach.
 23. Motivovať žiakov k zdravému životnému štýlu.

 


 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Pozvánka na letný futbalový turnaj

Pozvánka na letný futbalový turnaj

Upozornenie pre vlastníkov pozemkov

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovinatých porastov. V súlade s ustanovením § 47 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme , ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č.251/2012 Z.z. spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánov

Upozornenie pre občanov , ulica Krátka

Upozornenie pre občanov, ulica Krátka

Dovolenka - všeobecná lekárka

Dovolenka - všeobecná lekárka

Zmena ordinačných hodín MUDr.Erna Vavrová

Zmena ordinačných hodín MUDr.Erna Vavrová

Oznam zo zdravotného strediska.

Všeobecná lekárka MUDr.Erna Vavrová oznamuje zmenu ordinačných hodín od 1.5.2019. Viď. príloha

webygroup
ÚvodÚvodná stránka